โซนี่ ไทย เดิน หน้า รุก ตลาด กรุงเทพ ตอน เหนือ เปิด ตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต” โชว์ รูม แห่ง ใหม่ ภาย ใต้ แนว คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จำกัด เดิน หน้า ขยาย ตลาด บริเวณ โซน เหนือ ของ กรุงเทพมหานคร ด้วย การ เปิด ตัว ตัว “โซนี่ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ สโตร์ eléctrica eléctrica eléctrica electrónico eléctrica eléctrica การ การ เปิด ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว eléctricas eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctricas eléctricas eléctricas. ) ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต ” นับ เป็น โชว์ รูม โซนี่ สโตร์ สาขา ที่ 6 ใน ประเทศ ไทย โดย ตั้ง อยู่ บริเวณ ชั้น 2 โซน โรบินสัน ของ ศูนย์ การ ค้าฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต พื้นที่ พื้นที่ รวม กว่า 290 ตาราง ภาย ใต้ แนว คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด แนว แนว แนว แนว แนว eléctrica eléctrica “Comunidad de gadgets” ที่ จัด แสดง ผลิตภัณฑ์ ความ บันเทิง อัน หลากหลาย และ ครอบคลุม ความ ต้องการ ของ ลูก ค้า ใน ทุก โดย จัด แบ่ง โซน ผลิตภัณฑ์ ให้ ลูก ค้า ได้ ทดลอง ประสิทธิภาพ อย่าง สะดวก สบาย พร้อมเจ้า หน้าที่ เชี่ยวชาญ ที่ ที่ คอย ให้ ข้อมูล และ คำ คำ แนะนำ อย่าง ใกล้ชิด ใกล้ชิด เพื่อ ให้ ลูก ค้า ค้า สามารถ เลือก สรร สรร ผลิตภัณฑ์ ได้ ตรง กับ ความ ต้องการ และ ตรง กับ ไลฟ์สไตล์ ได้ เป็น อย่าง ดี พร้อม เปิด บริการ หลัง การ ขาย ใน การ การ ส่ง ส่ง เปิด เป็น อย่าง ดี พร้อม เปิด ให้ บริการ หลัง การ ขาย ใน การ การ ส่ง เครื่อง เครื่อง ซึ่ง ถือ เป็น การ อำนวย สะดวก กับ กับ ที่ ค้า ค้า ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่. มา ใช้ บริการ ได้ เป็น อย่าง มาก

สำหรับ การ เปิด ตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต” ใน ครั้ง นี้ โซนี่ เน้น การ การ การ การ การ การ การ การ การ ตลาด ใน รูปแบบ รูปแบบ en línea para fuera de línea (O2O) ซึ่ง เป็น การ ผสมผสาน ระหว่าง การ ทำ ตลาด แบบ ออนไลน์ ควบคู่ ไป กับ แบบ ออฟไลน์ พร้อมส พร้อมส พร้อมส ร้าง ประสบการณ์ อัน น่า ประทับใจ ให้ แก่ ลูก ค้า ได้ อย่าง ดี เยี่ยม เยี่ยม โดย เปิด โอกาส ให้ ลูก ค้า ได้ สัมผัส และ ทดลอง ประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ ใน ใน ต่าง ๆ ได้ อย่าง เต็ม ที่ รวม การ การ บริการ ด้าน ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ คำ แนะนำ การ งาน เจ้า เจ้า ผู้ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี. ความ รู้ ใน ราย ละเอียด ของ สินค้า เพื่อ ให้ มั่นใจ ว่า ลูก ค้า จะ ได้ รับ ผลิตภัณฑ์ และ โซลูชั่นส์ ตรง กับ ความ ต้องการ และ การ ใช้ งาน อย่าง มี ประสิทธิภาพ

ทั้ง นี้ โซนี่ ยัง คง เดิน สร้าง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง eléctrico eléctrica ให้ กับ ธุรกิจ อย่าง ต่อเนื่อง โดย มุ่งขยาย ฐาน ลูก ค้า กลุ่ม ใหม่ ให้ ให้ กว้าง ขึ้น ควบคู่ ไป กับ การ เสริม จาก จาก ฐาน ลูก ใน ใน ปัจจุบัน ด้วย พัฒนา คุณภาพนวัตกรรม ใหม่ ให้ เข้า ถึง ทุก ไลฟ์สไตล์ การ การ ใช้ งาน ที่ หลากหลาย ของ ผู้ บริโภค กลุ่ม ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ. เดียว กัน ยัง คง ให้ ความ สำคัญ กับ การ พัฒนา ช่อง ทาง ทาง การ จัด จำหน่าย และ ทุก จุด การ ให้ พร้อม สร้าง สร้าง เข้า ถึง สินค้า สินค้า บริการ ของ โซนี่ ง่าย ง่าย ยิ่ง ขึ้น เพื่อ มอบ ประสบการณ์ ประสบการณ์ ที่ ที่ ที่ สุด ให้ กับ กับ ค้า

ด้วย พื้นที่ รวม กว่า 290 ตาราง เมตร ของ โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต ที่ ถูก ออก แบบ ขึ้น โดย มี วัตถุประสงค์ เพื่อ นำ เสนอ สินค้า และ บริการ ของ โซนี่ ครอบคลุม พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ยิ่ง ขึ้น ขึ้น เนื่อง จาก ทาง ทาง บริษัท ฯ เล็ง เห็น เห็น ว่า พื้นที่ บริเวณ บริเวณ รังสิต มี ศักยภาพ สูง อีก ทั้ง ยัง เป็น ทำเล ที่ ดี และ มี ประชากร กลุ่ม ครอบครัว อยู่ อย่าง หนาแน่น ประกอบ กับ มี มี สถาน สถาน ครอบครัว และ มี ประชากร กลุ่ม ครอบครัว อาศัย อยู่ อย่าง หนาแน่น ประกอบ กับ มี มี สถาน ศึกษา ศึกษา นำ อยู่ มากมาย ทำ ให้ สบ ทาง ทาง การ ใน ใน การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ. ขยาย ฐาน ลูก ค้า ไป ยัง กลุ่ม เป้า หมาย ได้ มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดย โซนี่ เชื่อ มั่น ว่า การ เปิด ให้ โซนี่ สโตร์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์รังสิต ใน ครั้ง นี้ ไม่ แต่ จะ เป็น การ เพิ่ม ศักยภาพ ใน การ การ ให้ ให้ การ การ ให้ รวม ถึง การ อำนวย ความ สะดวก ลูก ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า. ที่ อยู่ ใน โซนตอน เหนือ ของ กรุงเทพ แต่ ยัง ครอบคลุม ไป ถึง กลุ่ม ลูก ค้า ที่ อยู่ ใน พื้นที่ และ จังหวัด ใกล้เคียง อาทิ ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และ ฯลฯ ได้ เป็น อย่าง ดี อีก ด้วย

  โซน จัด แสดง ผลิตภัณฑ์

  ผู้ เยี่ยม ชม โชว์ รูม โซนี่ สโตร์ สาขา ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต จะ ได้ รับ จาก จาก จาก ผลิตภัณฑ์โซนี่ที ่ จัด แสดง ใน โซน ต่าง ๆ มากมาย อาทิ

  Hybridgraphy esquina – โซน ผลิตภัณฑ์ กล้อง เลนส์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ เสริม ที่ ครบครัน ตอบ ตอบ รับ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ การ ถ่าย ภาพ ผ่าน จินตนาการ สุด สร้างสรรค์ ทั้ง ภาพนิ่ง และ วิดีโอ ได้ อย่าง คล่องตัว สำหรับ คน ยุค ใหม่ ที่ ต้องการ ค้นหา อุปกรณ์ เพื่อ ใช้ ใช้ สร้างสรรค์ ที่ หลากหลาย ได้ ดั่งใจ ดั่งใจ

  Entretenimiento en el hogar ครบ เครื่อง เรื่อง ความ บันเทิง ใน บ้าน Bravia XR และ ทีวี OLED รุ่น ใหม่ ล่า สุด มา พร้อม กับ ชุด โฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ บาร์ บาร์ กับ เทคโนโลยี ล้ำ ทั้ง ภาพ และ เสียง เสียง สร้าง ความ สุนทรีย์ และ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ ตื่นตาตื่นใจ และ eléctrica eléctrica การ ชม ภาพยนตร์ เรื่อง โปรด ที่ บ้าน ด้วย ประสบการณ์ บันเทิง อย่าง เต็ม อรรถรส อรรถรส

  Audio portátil โซน เครื่อง เสียง พกพา พบ กับ สินค้า หลากหลาย ครบครัน ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ทั้ง หู ฟัง ฟัง Tabla de cuello, LinkBuds S รวม ถึง เครื่อง เล่น เพลง และ และ ลำโพง แบบ พกพา รุ่น ใหม่ ล่า สุด ยก ขบวน ขบวน กัน มา คับคั่ง คับคั่ง พรั่ง ทุก รุ่น ทดสอบ ทดสอบ ประสิทธิภาพ กัน อย่าง จุใจ เพื่อ ขบวน ขบวน กัน อย่าง คับคั่ง พรั่ง พร้อม ทุก ให้ ทดสอบ ประสิทธิภาพ กัน อย่าง จุใจ เพื่อ ยก ขบวน กัน อย่าง คับคั่ง พรั่ง พร้อม ทุก รุ่น ทดสอบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ กัน อย่าง จุใจ เพื่อ ให้ ให้ มา อย่าง คับคั่ง พรั่ง พร้อม ทุก ให้ ทดสอบ ประสิทธิภาพ กัน อย่าง จุใจ เพื่อ ให้ ให้ กัน มา คับคั่ง พรั่ง พร้อม ทุก รุ่น ทดสอบ ทดสอบ ประสิทธิภาพ กัน อย่าง จุใจ เพื่อ ให้ ให้ ลูก มา คับคั่ง พรั่ง พร้อม ทุก รุ่น ทดสอบ ทดสอบ ประสิทธิภาพ กัน อย่าง จุใจ เพื่อ ให้ ให้ ลูก ค้า ได้ รับ ผลิตภัณฑ์ ตรงใจ ตอบโจทย์ งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน ที่สุด

  Rincón de atención al cliente – จุ ด ให้ บริการ หลัง การ ขาย ใน การ รับ ส่ง เครื่อง ซ่อม เพื่อ อำนวย ความ สะดวก และ สร้าง ความ อุ่นใจ ให้ แก่ ลูก ค้า โดย ไม่ จำเป็น ต้อง เข้า ส่ง เครื่อง ซ่อม ที่ ศูนย์ บริการ อื่น ๆ ๆ ที่ ตั้ง อยู่ ใน เมือง เมือง เมือง เมือง

  (

  นอก จาก นี้ โซนี่ ยัง ได้ จัด เตรียม กิจกรรม ส่งเสริม ส่งเสริม การ ขาย ใน ช่วง เปิด ตัว และ สร้าง การ รู้ รู้ ผ่าน ต่าง ๆ อย่าง เต็ม รูปแบบ ใน ช่วง ฉลอง เปิด สาขา ใหม่ นี้ รับ รู้ ผ่าน สื่อ ๆ อย่าง เต็ม รูปแบบ โดย ช่วง ฉลอง ฉลอง เปิด สาขา ใหม่ นี้ รู้ ผ่าน สื่อ ๆ อย่าง เต็ม รูปแบบ โดย ช่วง ฉลอง ฉลอง เปิด สาขา ใหม่ นี้ ทาง รู้ สื่อ ๆ อย่าง เต็ม รูปแบบ ใน ช่วง ฉลอง เปิด สาขา สาขา ใหม่ นี้ รู้ ผ่าน สื่อ ๆ อย่าง เต็ม รูปแบบ โดย ช่วง ฉลอง ฉลอง เปิด สาขา ใหม่ นี้ รับ รู้ สื่อ ๆ อย่าง เต็ม รูปแบบ โดย ช่วง ฉลอง ฉลอง เปิด สาขา quis จะ ได้ รับ Voucher de paquete de bienvenida สิทธิ พิเศษ ใน การ เข้า รับ บริการ และ คูปอง ส่วน ลด สำหรับ การ ซื้อ สินค้า ที่ ร้าน โซนี่ สโตร์ เท่า นั้น นั้น

  สิทธิ พิเศษ สำหรับ โซนี่ สโตร์ สโตร์

  • ได้ รับ คะแนน พิเศษ สำหรับ สินค้า ที่ ร่วม รายการ โปรโมชั่น

  • ได้ สิทธิ์ เข้า ร่ว มอบรม การ ใช้ งาน ผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

  • ส่วน ลด สูง สุด 50% เฉพาะ สินค้า ที่ ร่วม รายการ

  ผู้ บริหาร ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต ร่วม แสดง ความ ยินดี กับ มร. มา ซากิ มัท ซู มา เอะกรรมการ ผู้ จัด การ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

  พร้อม กัน นี้ เนื่อง ใน โอกาส เปิด โชว์ รูม โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต โซนี่ ไทย ยัง ได้ รับ เกียรติ จาก ทีม ผู้ บริหาร ระดับ สูง ของ บริษัท รังสิต พลาซ่า ผู้ บริหาร ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต ได้ แก่ คุณณัฐรินทร์ พยุง รอง กรรมการ กรรมการ ผู้ จัด สาย การ ตลาด และ และ พัฒนา ธุรกิจ (ที่ 2 จาก ซ้าย) และ คุณ คุณ คุณ และ และ และ และ) มนตรี ฐิติวิวรรธน์ กุล ผู้ อำนวย การ ด้าน การ ขาย (ซ้าย สุด) มา ร่วม แสดง ความ ยินดี กับ มร. มา ซากิ มัท ซู มา เอะ กรรมการ ผู้ จัด การ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (ที่ 2 จาก ขวา) และ คุณ เชิด พงษ์ ตันติพูน รอง ผู้ ผู้ จัด ทั่ว ไป ฝ่าย ไดเร็คท์ บิสิเน็ส พร้อม พร้อม ทั้ง เกียรติ ร่วมเยี่ยมชม และ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง และ และ และ และ eléctrica ผลิตภัณฑ์ ภาย ใน โชว์ รูม ด้วย

  ปัจจุบัน โซนี่ สโตร์ มี ทั้งหมด 6 สาขา ประกอบ ด้วย โซนี่ สโตร์ สยาม พารากอน, โซนี่ สโตร์ เอ็ม ควอเทียร์, โซนี่ สโตร์ เซ็นทรัล ราม ราม 9, โซนี่ เดอะมอลล์ บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค บางแค เดอะมอลล์ , โซนี่ สโตร์ เดอะมอลล์ บางกะปิ และ สาขา ล่า สุด คือ โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต

  โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต เปิด ให้ บริการ แล้ว วัน นี้ ที่ ฟิวเจอร์พาร์ ครังสิต โดย โดย โดย ตั้ง อยู่ บริเวณ ชั้น 2 โซน ห้าง โรบินสัน เปิด ให้ บริการ ทุก วัน ตั้ง แต่ เวลา 11.00-20.00 น สอบถาม สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม ได้ ที่ โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร โทร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร. https://store.sony.co.th/th


  Lee mas

  Leave a comment